Close

Hospitals

Sonam Nurboo Memorial Hospital, Leh-Ladakh

Govt. S.N.M. Hospital, Leh-Ladakh, Jammu and Kashmir, 194101

Phone : +911982252012